ЗАТВЕРДЖЕНО

Главою Секретаріату Президента України

від „___”  жовтня  2006 р. № ____

 

 

 

Положення

про Громадську раду України

І.  Загальні положення

1. Громадська рада України (далі – Рада) – є постійно діючим дорадчим органом Президента України.

Рада формується на засадах добровільної участі в її діяльності представників Всеукраїнських громадських організацій, їх об’єднань та регіональних асоціацій громадських організацій (далі – громадських об’єднань).зауваження/замечаниезауваження/замечание

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

Рада не підлягає державній реєстрації.

ІІ.  Мета та завдання Ради

3. Основною метою Ради є:

 - формування і прогнозування громадської думки та створення стійкого позитивного іміджу Президента України;

- забезпечення узгодження суспільно значимих інтересів громадян України, громадських об’єднань, органів державної влади і органів місцевого самоврядування для вирішення найважливіших питань економічного і соціального розвитку, забезпечення безпеки особи, суспільства і держави, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та громадських об’єднань, реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами, конституційного устрою України і демократичних засад розвитку громадянського суспільства в Україні;

- забезпечення залучення представників громадськості, знаних науковців, фахівців до підготовки проектів найважливіших рішень Президента України, більш повного врахування при цьому громадської думки;

- удосконалення та утвердження засад народовладдя в законодавчій сфері та в сфері правосуддя;

- забезпечення реалізації Національної програми правової освіти населення в Україні.

4. Основними завданнями Ради є:

- створення дієвої системи формування та прогнозування через своїх представників позитивної громадської думки спрямованої на підвищення авторитету Президента України;

- забезпечення взаємодії громадян України з Президентом України, органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

- залучення громадян і громадських об’єднань до безпосередньої участі в формуванні і реалізації державної політики;

- забезпечення суcпільного моніторингу, експертної та розробницької діяльності у регуляторній сфері;

- проведення роз’яснювальної роботи серед широких верств населення щодо механізмів та засобів безпосередньої участі громадськості в регуляторній діяльності держави;

- задоволення попиту на правові знання з боку громадськості та народних засідателів, які беруть участь у здійсненні правосуддя;

- інформування Президента України та громадськості про дотримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами цих органів чинного законодавства України;

- утвердження засад народовладдя;

- забезпечення демократичних принципів формування громадянського суспільства;

5. Завдання, що покладені на Раду, вирішуються нею шляхом:

- використання прямих комунікативних зв’язків з представниками громадських організацій та їх об’єднань як виразниками корпоративних інтересів;

- залучення за допомогою інформаційних технологій безпосередньо широких кіл громадськості для виконання моніторингової, експертної та розробницької співпраці;

- розробки та подання на розгляд Президенту України пропозицій по здійсненню заходів щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з прийнятих Президентом України рішень;

- підготовки та внесення пропозицій Президенту України з питань здійснення економічних і політичних реформ;

- обговорення, у тому числі за поданням Президента України, концепцій та проектів законів, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

- проведення консультацій з народними депутатами України та Кабінетом Міністрів України по проектам законів, що вносяться Президентом України у Верховну Раду України, участь в парламентських слуханнях;

- формування банку соціологічних даних за результатами моніторингу актуальних проблем суспільства та розроблення пропозицій щодо врахування цих даних при прийнятті подальших державних рішень;

- опрацювання та систематизації даних про результати громадських обговорень, отриманих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики та подання в установленому порядку Президентові України узагальненої інформації;

- інформування Президента України про дійсний стан процесів, що відбуваються у суспільстві, прийняття відповідних рекомендацій;

- систематичного інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

- підтримки громадських ініціатив, що мають загальноукраїнське значення і спрямовані на реалізацію конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян та громадських об’єднань;

- проведення громадської експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів;

- проведення набору слухачів на курси з правової освіти населення та поетапного розширення мережі шкіл народних засідателів;

- залучення фахівців (прокурорів, суддів, адвокатів, викладачів права тощо) для проведення лекційних та практичних занять з основ правознавства;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб по дотриманню ними норм Конституції України та чинного законодавства України;

- сприяння захисту прав громадян і громадських об’єднань в межах повноважень та у спосіб, що не заборонені Конституцією та законами України;

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державою як безпосередньо, так і через своїх представників;

- проведення обговорення проектів рішень Президента України і Кабінету Міністрів України, проектів законів України з важливих соціальних, економічних і політичних питань з метою створення механізму взаємодії між органами державної влади і громадськими об’єднаннями;

- сприяння Президентові України у підготовці та внесенню від його імені до Верховної Ради України проектів законів, що спрямовані на створення правової бази здійснюваних в Україні реформ, проведення з цією метою громадських обговорень;

- проведення асамблей, конференцій, зборів громадськості тощо;

- підтримка проектів громадських об’єднань, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства в Україні, забезпечення конституційних прав громадян брати участь в управлінні державними справами.

III.  Повноваження Ради

6. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

- отримувати від Секретаріату Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи відповідно до напрямів та з конкретних питань своєї роботи (палати як консультативні органи, спеціальні контрольні та громадські комісії, робочі та експертні групи);

- залучати до своєї роботи представників Секретаріату Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців та громадських експертів;
- безкоштовно одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб інформацію, що стосується їх діяльності. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати за запитами Ради необхідні їй для виконання своїх повноважень відомості, за винятком відомостей, які складають державну чи іншу таємницю, що охороняється законом.
Зазначена інформація має бути надана невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня отримання запиту;
- здійснювати інші повноваження, що передбачені Регламентом Громадської Ради України.

IV.  Порядок формування і діяльності Ради

7. Для входження до складу Ради необхідний витяг з рішення керівного органу відповідного громадського об’єднання про делегування представників цього об’єднання до Ради.

8. Склад Ради затверджується Президентом України із повноважних представників громадських об’єднань (далі – представники Ради), котрі виявили бажання брати участь в роботі Ради.

9. Склад Ради може змінюватися за рішенням Ради.
Заміна повноважних представників громадського об’єднання в Раді здійснюється на підставі рішення керівного органу відповідного об’єднання.
10. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.
11. До участі в роботі Ради можуть залучатися експерти.

12. Основною формою роботи Ради по здійсненню своїх функцій є засідання.

13. Чергові засідання Ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Ради скликаються за ініціативою Президента України чи голови Ради.

14. На засідання Ради запрошуються всі представники Ради.
Засідання Ради здійснюється явочним порядком або дистанційно (за допомогою засобів телекомунікації).
У разі необхідності в засіданнях Ради можуть брати участь керівники державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
15. Голова Ради, який очолює Раду, має заступників. Кількісний склад заступників голови Ради вирішується в робочому порядку.

Заступниками голови Ради є представники Ради, у тому числі - голова секретаріату Громадської ради України (далі – голова секретаріату Ради), за посадою.

16. Голова Ради обирається представниками Ради строком на два роки.

Заступники голови Ради обираються представниками Ради на той же строк, що і голова Ради, за поданням останнього.

17. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- скликає та організовує підготовку її засідань;
- підписує документи від імені Ради;

- представляє Раду у взаємовідносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Службою Безпеки України, центральними, місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

18. Рішення Ради приймаються поіменним голосуванням простою більшістю голосів представників Ради, присутніх на засіданні, за наслідками міжсесійної діяльності Ради. При цьому фіксується думка меншості, якщо вона підтримана не менш ніж однією п’ятою частиною від усіх присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер, підписуються головуючим на засіданні і подаються Президенту України через Секретаріат Президента України для врахування під час прийняття ним рішень.
Рішення Ради підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.
19. Президент України особисто або через уповноважених ним осіб інформує Раду про свої рішення щодо прийнятих нею рішень (рекомендацій).
20. Для оперативного вирішення поточних питань та координації роботи Ради в проміжках між її засіданнями із числа представників Ради формується президія Громадської ради України (далі - президія Ради). Кількісний склад президії Ради вирішується в робочому порядку. До складу президії Ради входять голова Ради та його заступники, за посадою.
21. За наслідками роботи Ради головою Ради готується щорічна доповідь, яка надається Президенту України. 

V. Участь представників Ради в її роботі

22. Представники Ради беруть особисту участь в роботі пленарних засідань Ради, палат Ради, комісій і робочих груп Ради.

23. Представники Ради вправі вільно висловлювати свою думку з будь-якого питання діяльності Ради, палат Ради, комісій і робочих груп Ради.

VІ.  Регламент Громадської Ради України

24. Рада затверджує Регламент Громадської Ради України (далі – регламент Ради).

25. Регламентом Ради встановлюються:

1) порядок участі представників Ради в її діяльності;

2) строки і порядок проведення пленарних засідань Ради;

3) склад, повноваження і порядок діяльності Ради;

4) повноваження і порядок діяльності секретаря Громадської Ради України (далі – секретаря Ради);

5) порядок формування і діяльності постійних та тимчасових робочих органів відповідно до напрямків та з конкретних питань своєї роботи (палати як консультативні органи, спеціальні контрольні та громадські комісії, робочі та експертні групи Ради), а також порядок обрання і повноваження їх керівників;

6) порядок припинення повноважень представників Ради відповідно до цього Положення;

7) порядок діяльності секретаріату Ради;

8) форми та порядок прийняття рішень Ради;

9) порядок залучення до роботи Ради громадських об’єднань, представники яких не увійшли до її складу, інших об’єднань громадян та форми їх взаємодії з Радою;

10) порядок підготовки та проведення заходів у Раді;

11) порядок підготовки та оприлюднення щорічної доповіді Ради про стан громадянського суспільства в Україні;

12) інші питання внутрішньої організації та порядку діяльності Ради згідно з цим Положенням.

VІІ.  Кодекс етики представників Громадської Ради України

26. Президія Ради розробляє і представляє на затвердження Ради Кодекс етики представників Громадської Ради України (далі – Кодекс етики). Виконання вимог, передбачених Кодексом етики, є обов’язковим для представників Ради.

VІІІ.  Права та обов’язки представників Ради
27. Представник Ради має право:
- ініціювати створення робочих органів Ради;
- ініціювати та брати участь в рейдових перевірках органів державної влади, місцевого самоврядування з дотримання ними норм міжнародного законодавства, Конституції та законів України, що гарантують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, громадських об’єднань, інших об’єднань громадян;
- за дорученням ради брати участь в засіданнях Верховної Ради України та її робочих органів, Кабінету Міністрів України та його робочих органів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх робочих органів, Генеральної прокуратури України і Служби безпеки України та їх робочих органів, в роботі громадських рад при органах державної (виконавчої) влади;
- безперешкодно відвідувати приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- безперешкодно знайомитися із матеріалами виконавчого провадження і бути присутнім при проведенні державним виконавцем виконавчих дій; 
- безперешкодно знайомитися з іншими матеріалами, що стосуються захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, громадських об’єднань, інших об’єднань громадян.

28. Представник Ради при здійсненні своїх повноважень зобов’язаний:

- не допускати діянь та вчинків, що суперечать чинному законодавству України та цьому Положенню;

- неухильно виконувати рішення Ради;

- звітувати за виконану ним роботу.

ІХ. Обмеження щодо представництва в Раді

29. Представник Ради зупиняє своє членство в політичній партії на строк здійснення своїх повноважень в Раді.

30. Об’єднання представників Ради на засадах національної, релігійної, регіональної чи партійної належності не допускається.

Х. Гарантії діяльності представників Ради

31. Представник Ради на час участі в роботі пленарного засідання Ради, палат Ради, комісій і робочих груп Ради звільняється роботодавцем від виконання трудових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням за ним місця роботи (посади).

32. Представнику Ради відшкодовуються витрати, пов’язані із здійсненням ним повноважень представника Ради, а також виплачується компенсація в розмірі, що визначений законом, іншим нормативним правовим актом, за рахунок бюджету Президента України.

ХІ. Припинення повноважень представника Ради

33. Повноваження представника Ради припиняються в порядку, що передбачений регламентом Ради, у разі:

1) закінчення строку його повноважень;

2) подання ним заяви про вихід зі складу Ради;

3) нездатності його за станом здоров’я брати участь в роботі Ради;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) визнання його недієздатним, безвісно відсутнім або померлим на підставі рішення суду, що вступило в законну силу;

6) грубого порушення ним Кодексу етики – за рішенням не менш ніж половини представників Ради, прийнятому на пленарному засіданні Ради;

7) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

8) обрання його на посаду Президента України, обрання народним депутатом України чи депутатом представницького органу, обрання на виборну посаду в органі місцевого самоврядування;

9) призначення його на державну посаду України;

10) якщо впродовж тридцяти днів з дня першого пленарного засідання Ради він не виконав вимоги щодо несумісності статусу представника Ради із його членством у політичній партії;

11) смерті.

ХІІ. Посвідчення представника Громадської Ради України

34. Представник Ради має посвідчення представника Громадської Ради України (далі - посвідчення), яке є документом, що стверджує його повноваження. Представник Ради користується посвідченням впродовж строку своїх повноважень.

35. Зразок і опис посвідчення затверджуються Радою.

ХІІІ.  Організаційне забезпечення діяльності Ради
36. Для організаційного забезпечення діяльності Ради утворюється в межах граничної чисельності Секретаріату Президента України робочий орган Ради – секретаріат Ради.
37. За дорученням Ради загальне керівництво діяльністю секретаріату Ради здійснює голова Ради.
38. Забезпечення секретаріату Ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи та проведення засідань Ради здійснює Секретаріат Президента України. 

ХІV.  Інформаційне забезпечення діяльності Ради

39. Для інформаційного забезпечення діяльності Ради та доступу широких кіл громадськості до питань, що розглядаються Радою, а також до результатів роботи Ради секретаріатом Ради створюється і підтримується сайт Ради у міжнародній комп’ютерній мережі „Інтернет”.

40. Всеукраїнські державні організації телебачення та радіомовлення повинні щоденно випускати в ефір на одному із всеукраїнських телеканалів і на одному із всеукраїнських радіоканалів оглядові інформаційно-просвітницькі програми згідно з планом, що затверджений Радою. Обсяг ефірного часу на кожному із зазначених телеканалів і радіоканалів не може бути меншим ніж 90 хвилин на місяць.

41. Рада відповідно до законодавства України засновує періодичне видання.

ХV. Фінансове забезпечення діяльності Ради

42. Фінансове забезпечення утримання секретаріату Ради здійснюється в межах витрат, передбачених у державному бюджеті на забезпечення діяльності Президента України.